Hotarari de Consiliu Local comuna Mariselu 2018

Hotarari de Consiliu Local comuna Mariselu 2018

 

Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
HCL 1privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă care beneficiază de ajutor social în anul 2018acceseaza document
HCL 2privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor
în comuna Mărişelu, pentru anul 2018
acceseaza document
HCL 3privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud acceseaza document
HCL 4pentru abrogarea art.13 și anexei nr. 11 din HCL Mărișelu nr. 72/27.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Mărişelu, în anul 2018acceseaza document
HCL 5privind aprobarea regulamentului de păşunat pe teritoriul administrativ
al comunei Mărișelu
acceseaza document
HCL 6Privind acordarea încredințării mandatului special, domnului PetruțHorea-Călin, având calitatea de Primar al comuneiMărișelu, în vedere aexprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu privire la Hotărârea Consiliului Local Livezile de retragere unilateral a Comunei Livezile,
Din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Izvoarele Șieului”
acceseaza document
HCL 7privind aprobarea retragerii comunei Mărişelu din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Izvoarele Șieului”
acceseaza document
HCL 8privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Petruț Horea-Călin, având calitatea de Primar al comunei Mărișelu, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu privire la Hotărârea Consiliului Local Dumitrița de retragere unilateral a Comunei Dumitrița, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Izvoarele Șieului”acceseaza document
HCL 9privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonată din partida 1.249.503
acceseaza document
HCL 10privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Mărişelu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 acceseaza document
HCL 11privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obilgație stabilită de către instanța de judecată

acceseaza document
HCL 12Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018

acceseaza document
HCL 13privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 767 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25554, nr. cadastral 197, proprietate privată a Comunei Mărişeluacceseaza document
HCL 14privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016acceseaza document
HCL 15privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2554 din 11/05/2016, încheiat între
comuna Mărişelu şi domnul Nati Nicolae
acceseaza document
HCL 16Privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Petruț Horea-Călin, având calitatea de Primar al comunei Mărișelu, în vedere exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu privire la Hotărârea Consiliului Local al comunei Prundu Bîrgăului de retragere unilateral a Comunei Prundu Bîrgăului, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Izvoarele Șieului”acceseaza document
HCL 17privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă
pentru perioada aprilie-iunie 2018
acceseaza document
HCL 18privind aprobarea prețurilor şi vânzarea materialelor provenite de la Căminul Cultural din localitatea Mărișelu și Bîrla, județul Bistrița-Năsăud acceseaza document
HCL 19privind închirierea prin licitaţie publică a loturilor zootehnice, proprietate publică a comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăudacceseaza document
HCL 20privind aprobarea Regulamentului pentru stabilire a metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personalăacceseaza document
HCL 21privind aprobarea închirierii suprafeţelor de pajişti, proprietate a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale din comună, peroane fizice şi/sau juridiceacceseaza document
HCL 22privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mărişelu nr. 13 din 21/02/2018 care se referă la însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 767 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25554, nr. cadastral 197, proprietate privată a Comunei Mărişeluacceseaza document
HCL 23privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018acceseaza document
HCL 24privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu și situațiile financiare pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru anul 2017acceseaza document
HCL 25privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a numărului de personal care aparţine aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mărişeluacceseaza document
HCL 26privind aprobarea programului edilitar gospodăresc în comuna Mărişelu, pentru anul 2018acceseaza document
HCL 27privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2426 din 06/06/2016, încheiat între
comuna Mărişelu şi SC PODAR CRISTIAN AGRO 200
acceseaza document
HCL 28privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Petruț Horea-Călin, având calitatea de Primar al comunei Mărișelu, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu privire la Hotărârea Consiliului Local Cetate de retragere unilateral a Comunei Cetate, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Izvoarele Șieului”acceseaza document
HCL 29privind rezilierea contractului de închiriere nr. 3369 din 25/06/2015, încheiat între
comuna Mărişelu şi domnul Drăguș Ioan
acceseaza document
HCL 30privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul I, anul 2018acceseaza document
HCL 31privind însuşirea modificării prin Act adiţional a unor Contracte de închiriere a pajiştilor comunaleacceseaza document
HCL 32privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016acceseaza document
HCL 33privind aprobarea Înţelegerii de cooperare dintre comuna Mărişelu, județul Bistrița – Năsăud din România şi comuna Camenca, raionul Glodeni din Republica Moldovaacceseaza document
HCL 34privind rezilierea contractelor de închiriere nr. 2221 din 05/05/2017 şi nr. 2220 din 05.05.2017, încheiate între comuna Mărişelu şi domnul Drăguș Adrianacceseaza document
HCL 35privind aprobarea închirierii suprafeţelor de 61,59 ha pajişti, proprietate a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale din comună, peroane fizice şi/sau juridiceacceseaza document
HCL 36privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
HCL 37privind aprobarea APV-ului nr. 1319575 cu un volum de 195 mc pentru valorificarea materialului lemnos către unităţile de învăţământ şi sediul Primăriei Mărişelu, în vederea asigurării cu lemn pentru încălzire în sezonul rece care urmeazăacceseaza document
HCL 38privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie bancară în valoare de 1.863.400 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 4.3acceseaza document
HCL 40prvind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE”
al Comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud
acceseaza document
HCL 41privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă
pentru perioada iulie-septembrie 2018
acceseaza document
HCL 42privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud acceseaza document
HCL 43privind aprobarea preluării în prorietatea privatră a Comunei Mărișelu, a cotei aferente pentru imobilul – teren cu construcții – CF nr. 25620 și imobilul – teren – CF nr. 25637,
situate în intravilanul localității Domnești
acceseaza document
HCL 44privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie cu strigare pentru masa lemnosă
pe picior și fasonată destinată vânzării către agenți economici
acceseaza document
HCL 45privind aprobarea participării Comunei Mărișelu la realizarea
proiectului VIA Transilvanica (Calea Transilvaniei)
acceseaza document
HCL 46privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul II, anul 2018acceseaza document
HCL 47privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2257 din 08/05/2017, încheiat între
comuna Mărişelu şi PFA MĂLAI GAVRIL
acceseaza document
HCL 48privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public internacceseaza document
HCL 48privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern in anul 2018acceseaza document
HCL 49privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 918 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25273, nr. cadastral 25273, proprietate privată a Comunei Mărişeluacceseaza document
HCL 50privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 855 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25274, nr. cadastral 25274, proprietate privată a Comunei Mărişeluacceseaza document
HCL 51privind însuşirea modificării prin Act adiţional a unor Contracte de închiriere a pajiştilor comunaleacceseaza document
HCL 52privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică cu strigare a cotei aferente Comunei Mărișelu pentru imobilul – teren cu construcții – CF nr. 25620 și
imobilul – teren – CF nr. 25637 situat în intravilanul localității Domnești
acceseaza document
HCL 53privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
HCL 54privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016acceseaza document
HCL 55privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriatacceseaza document
HCL 56privind aprobarea organizării festivalului interjudețean de tradiții și folcor
„La Poalele Măgurii”, în comuna Mărișelu, jud. Bistrița-Năsăud
acceseaza document
HCL 57 privind acordul cu privire la întabularea/înscrierea în Cartea Funciară a unui imobil în proprietatea publică a Comunei Mărişeluacceseaza document
HCL 58privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea
sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

acceseaza document
HCL 59pentru modificarea și înlocuirea anexei grafice la Hotărârea nr. 45 din 29/06/2018 a Consiliului local al comunei Mărișelu privind aprobarea participării comunei la realizarea proiectului VIA Transilvanica (Calea Transilvaniei)acceseaza document
HCL 60privind însuşirea modificării prin Act adiţional a unor Contracte de închiriere a pajiştilor comunaleacceseaza document
HCL 61pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 52 din 30/07/2018 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică cu strigare a cotei aferente Comunei Mărișelu pentru imobilul – teren cu construcții – CF nr. 25620 și imobilul – teren – CF nr. 25637 situat în intravilanul localității Domneștiacceseaza document
HCL 62privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare informaţii cadastrale pentru imobilele din comuna Mărişelu, localitatea Domneşti – Faţă Negruşeri in anul 2018acceseaza document
HCL 63privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă
pentru perioada octombrie-decembrie 2018

acceseaza document
HCL 64privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale Mărişelu,
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Mărişelu din anul 2018
acceseaza document
HCL 65privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistrița-Năsăud din anul 2018acceseaza document
HCL 66 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
HCL 67 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Mărişelu, în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale Mărişelu din anul 2018
acceseaza document
HCL 68 privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonată din partida 1.379.191 din anul 2018

acceseaza document
HCL 69privind acordarea titlului de ,,CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Mărișelu
Părintelui Arhimandrit Dumitru Cobzaru din anul 2018
acceseaza document
HCL 70privind acordarea titlului de ,,CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Mărișelu
Părintelui Nicolae Feier din anul 2018
acceseaza document
HCL 71privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
HCL 72 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 50 din 30/07/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 855 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25274, nr. cadastral 25274, proprietate privată a Comunei Mărişelu din anul 2018acceseaza document
HCL 73pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 49 din 30/07/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 918 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25273, nr. cadastral 25273, proprietate privată a Comunei Mărişelu din anul 2018acceseaza document
HCL 74privind aprobarea înființării Serviciului public de administrarea domniului public și privatal comuni Mărișelu și a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acetuiaacceseaza document
HCL 75 privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonată din partida 1.384.036
acceseaza document
HCL 76privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activității Compartimentului edilitar gospodăresc administrativ întreţinere şi deservire”acceseaza document
HCL 77privind implementarea proiectului ,,Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activității Compartimentului edilitar gospodăresc administrativ întreţinere şi deservire” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR- Masura de finantareM 3/6B – “ Servicii de bază și reînnoirea satelor”, Domeniul de intervenție 6B - Servicii de bază și reînnoirea satelor - Componenta A -obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scarămică“ – din cadrul GAL BARGAU CALIMANIacceseaza document
HCL 78privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
acceseaza document
HCL 80privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
HCL 81 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.2938 din 19/05/2016 incheiat intre comuna Mariselu si domnul Zagrean Ioanacceseaza document
HCL 82privind atribuirea Contractului ,,Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri acceseaza document
HCL 83privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016acceseaza document
HCL 84privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 767 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25554, nr. cadastral 197, proprietate privată a Comunei Mărişeluacceseaza document
HCL 85pentru modificarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonată din partida 1.384.036, aprobat prin HCL Mărișelu nr. 75 din 22/10/2018
acceseaza document
HCL 86privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonate din partizile 1.388.555 și 1.408.543
acceseaza document
HCL 88privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Mărişelu, pentru anul 2019

acceseaza document
HCL 89privind aprobarea preţurilor de referinţă a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale şi grade de accesibilitate pentru anul 2019, din fondul forestier proprietate publică a comunei Mărişelu, administrată de Ocolul Silvic Valea Şieului R.A.

acceseaza document
HCL 90privind aprobarea preluării și constituirii dreptuilui de superficie cu titlu gratuit în favoarea Comunei Mărișelu, pentru terenul în suprafață de 1000 mp, CF. 26652 Mărișelu, proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Domnești-Nețeni


acceseaza document
HCL 91privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018

acceseaza document
HCL 92privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă
pentru perioada ianuarie-martie 2019
acceseaza document
HCL 93privind încetarea contractului de închiriere nr. 2258 din 08/05/2017, încheiat între
comuna Mărişelu şi PFA MĂLAI GAVRIL

acceseaza document
HCL 94pentru aprobarea volumului masei lemnoase care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Mărişelu, a prețurilor de pornire pentru masa lemnoasă destinată vânzării prin licitație către agenți economici și prețurile de vânzare directă pentru anul 2019 acceseaza document
HCL 95privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonate din partida 1.434.750

acceseaza document

 

Arhiva de Hotarari de Consiliu Local comuna Mariselu din anii precedenti Aici.