Proiecte Hotarari de Consiliu Local comuna Mariselu 2018

Proiecte Hotarari de Consiliu Local comuna Mariselu 2018

 

TitluAcceseaza Document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obilgație stabilită de către instanța de judecată
anul 2018
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu pe anul 2018
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 767 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25554, nr. cadastral 197, proprietate privată a Comunei Mărişelu anul 2018
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 anul 2018
acceseaza document
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2554 din 11/05/2016, încheiat între
comuna Mărişelu şi domnul Nati Nicolae anul 2018
acceseaza document
Privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Petruț Horea-Călin, având calitatea de Primar al comunei Mărișelu, în vedere exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu privire la Hotărârea Consiliului Local al comunei Prundu Bîrgăului de retragere unilateral a Comunei Prundu Bîrgăului, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Izvoarele Șieului” anul 2018acceseaza document
privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă
pentru perioada aprilie-iunie 2018
acceseaza document
privind aprobarea prețurilor şi vânzarea materialelor provenite de la Căminul Cultural din localitatea Mărișelu și Bîrla, județul Bistrița-Năsăud anul 2018acceseaza document
privind închirierea prin licitaţie publică a loturilor zootehnice, proprietate publică a comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud anul 2018acceseaza document
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilire a metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 2018acceseaza document
privind aprobarea închirierii suprafeţelor de pajişti, proprietate a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale din comună, peroane fizice şi/sau juridice anul 2018acceseaza document
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mărişelu nr. 13 din 21/02/2018 care se referă la însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 767 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25554, nr. cadastral 197, proprietate privată a Comunei Mărişelu anul 2018acceseaza document
Privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018acceseaza document
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu şi situaţiile financiare pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru anul 2017acceseaza document
privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a numărului de personal care aparţine aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mărişelu anul 2018acceseaza document
privind aprobarea programului edilitar gospodăresc în comuna Mărişelu, pentru anul 2018acceseaza document
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2426 din 06/06/2016, încheiat între
comuna Mărişelu şi SC PODAR CRISTIAN AGRO 200 in anul 2018
acceseaza document
privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Petruț Horea-Călin, având calitatea de Primar al comunei Mărișelu, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu privire la Hotărârea Consiliului Local Cetate de retragere unilateral a Comunei Cetate, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Izvoarele Șieului” anul 2018acceseaza document
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 3369 din 25/06/2015, încheiat între
comuna Mărişelu şi domnul Drăguș Ioan
anul 2018
acceseaza document
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul I, anul 2018acceseaza document
privind însuşirea modificării prin Act adiţional a unor Contracte de închiriere a pajiştilor comunale anul 2018acceseaza document
privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 in anul 2018acceseaza document
privind aprobarea Înţelegerii de cooperare dintre comuna Mărişelu, județul Bistrița – Năsăud din România şi comuna Camenca, raionul Glodeni din Republica Moldova anul 2018acceseaza document
privind rezilierea contractelor de închiriere nr. 2221 din 05/05/2017 şi nr. 2220 din 05.05.2017, încheiate între comuna Mărişelu şi domnul Drăguș Adrian anul 2018acceseaza document
privind aprobarea închirierii suprafeţelor de 61,59 ha pajişti, proprietate a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale din comună, peroane fizice şi/sau juridice anul 2018acceseaza document
privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
privind aprobarea APV-ului nr. 1319575 cu un volum de 195 mc pentru valorificarea materialului lemnos către unităţile de învăţământ şi sediul Primăriei Mărişelu, în vederea asigurării cu lemn pentru încălzire în sezonul rece care urmează anul 2018acceseaza document
privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie bancară în valoare de 1.863.400 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 4.3 anul 2018acceseaza document
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE”
al Comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud
anul 2018

acceseaza document
privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă
pentru perioada iulie-septembrie 2018
acceseaza document
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud anul 2018acceseaza document
privind aprobarea preluării în prorietatea privatră a Comunei Mărișelu, a cotei aferente pentru imobilul – teren cu construcții – CF nr. 25620 și imobilul – teren – CF nr. 25637,
situate în intravilanul localității Domnești anul 2018
acceseaza document
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie cu strigare pentru masa lemnosă
pe picior și fasonată destinată vânzării către agenți economici
anul 2018
acceseaza document
privind aprobarea participării Comunei Mărișelu la realizarea
proiectului VIA Transilvanica (Calea Transilvaniei) anul 2018
acceseaza document
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul II, anul 2018acceseaza document
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2257 din 08/05/2017, încheiat între
comuna Mărişelu şi PFA MĂLAI GAVRIL
in anul 2018
acceseaza document
privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern in anul 2018acceseaza document
privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 918 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25273, nr. cadastral 25273, proprietate privată a Comunei Mărişelu in anul 2018acceseaza document
privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 855 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25274, nr. cadastral 25274, proprietate privată a Comunei Mărişelu in anul 2018acceseaza document
privindînsuşirea modificării prin Act adiţional a unor Contracte de închiriere a pajiştilor comunale in anul 2018acceseaza document
privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică cu strigare a cotei aferente Comunei Mărișelu pentru imobilul – teren cu construcții – CF nr. 25620 și
imobilul – teren – CF nr. 25637 situat în intravilanul localității Domnești
in anul 2018
acceseaza document
privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
privind aprobarea condiţiilor de încheiere a Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016 in anul 2018acceseaza document
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat in anul 2018acceseaza document
privind aprobarea organizării festivalului interjudețean de tradiții și folcor
„La Poalele Măgurii”, în comuna Mărișelu, jud. Bistrița-Năsăud
in anul 2018
acceseaza document
privind acordul cu privire la întabularea/înscrierea în Cartea Funciară a unui imobil în proprietatea publică a Comunei Mărişelu in anul 2018acceseaza document
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea
sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului in anul 2018
acceseaza document
pentru modificarea și înlocuirea anexei grafice la Hotărârea nr. 45 din 29/06/2018 a Consiliului local al comunei Mărișelu privind aprobarea participării comunei la realizarea proiectului VIA Transilvanica (Calea Transilvaniei) in anul 2018acceseaza document
privind însuşirea modificării prin Act adiţional a unor Contracte de închiriere a pajiştilor comunale in anul 2018acceseaza document
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 52 din 30/07/2018 însușirea Raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică cu strigare a cotei aferente Comunei Mărișelu pentru imobilul – teren cu construcții – CF nr. 25620 și imobilul – teren – CF nr. 25637 situat în intravilanul localității Domnești in anul 2018acceseaza document
Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare informatii cadastrale pentru imobilele din comuna Mariselu, localitatea Domnesti-Fata Negruseri acceseaza document
Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara pentru ,, Serviciul de alimentare cu gaze naturale ,, , judetul Bistrita Nasaud acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Mărişelu, în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale Mărişelu

acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă
pentru perioada octombrie-decembrie 2018

acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonată din partida 1.379.191

acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale Mărişelu,
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Mărişelu
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activității Compartimentului edilitar gospodăresc administrativ întreţinere şi deservire”
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea titlului de ,,CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Mărișelu
Părintelui Arhimandrit Dumitru Cobzaru
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea titlului de ,,CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Mărișelu
Părintelui Nicolae Feier
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului ,,Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activității Compartimentului edilitar gospodăresc administrativ întreţinere şi deservire” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR- Masura de finantareM 3/6B – “ Servicii de bază și reînnoirea satelor”, Domeniul de intervenție 6B - Servicii de bază și reînnoirea satelor - Componenta A -obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scarămică“ – din cadrul GAL BARGAU CALIMANI
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării Serviciului public de administrarea domniului public și privatal comuni Mărișelu și a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acetuia

acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 49 din 30/07/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 918 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25273, nr. cadastral 25273, proprietate privată a Comunei Mărişelu

acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 50 din 30/07/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 855 mp, situat în localitatea Domneşti, comuna Mărişelu, carte funciară nr. 25274, nr. cadastral 25274, proprietate privată a Comunei Mărişelu
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonată din partida 1.384.036
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pe anul 2018
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
acceseaza document
http://www.comunamariselu.ro/wp-content/uploads/2019/02/Proiect_modificare-preț-masă-lemnoasă.docxacceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul III, anul 2018

acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2938 din 19/05/2016, încheiat între
comuna Mărişelu şi domnul Zăgrean Ioan
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5485 din 18/10/2018
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Mărişelu, în anul 2019
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 5487 din 18/10/2018
privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Mărişelu, pentru anul 2019
acceseaza document

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgență familiei dl Drăguș Viorel, în vederea acoperirii unor costuri pentru tratamentul fiicei Drăguș Ioana Gabriela Andreea
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind clasificarea drumurilor de interes local ca străzi
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Mărişelu, în anul 2019
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea contractului de închiriere nr. 2258 din 08/05/2017, încheiat între
comuna Mărişelu şi PFA MĂLAI GAVRIL
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării și constituirii dreptuilui de superficie cu titlu gratuit în favoarea Comunei Mărișelu, pentru terenul în suprafață de 1000 mp, CF. 26652 Mărișelu, proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Domnești-Nețeni
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă
pentru perioada ianuarie-martie 2019
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie
a masei lemnose fasonate din partida 1.434.750
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor de referinţă a masei lemnoase pe picior pe specii, sortimente dimensionale şi grade de accesibilitate pentru anul 2019, din fondul forestier proprietate publică a comunei Mărişelu, administrată de Ocolul Silvic Valea Şieului R.A.

acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu
pentru anul 2018

acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Mărişelu, pentru anul 2019
acceseaza document
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea volumului masei lemnoase care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Mărişelu, a prețurilor de pornire pentru masa lemnoasă destinată vânzării prin licitație către agenți economici și prețurile de vânzare directă pentru anul 2019
acceseaza document

 

Arhiva de Proiecte Hotarari de Consiliu Local comuna Mariselu  din anii precedenti Aici.