Viceprimar

Filtrează perioada:

VAIDA GHIORGHE

 Program de audiențe

Luni : 10:00 - 12:00

Miercuri : 10:00 - 12:00

Atribuțiile viceprimarului


            Atribuții cu caracter temporar:

            (1) Pe perioada de concediului de odihnă, concediului medical sau evenimente familiale deosebite a primarului, viceprimarul emite dispoziții și convoacă consiliul local în ședințe, în cazurile prevăzute la art. 133 alin.(10. Alin.(2) lit.a) și c) din OUG nr. 57/2019.

            Atribuții cu caracter permanent: 


            (1) Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de inegrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;

            (2) Asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
            a) educația;
            b) sănătatea;
            c) cultura;
            d) protecția și refacerea mediului;
            e) activitățile privind serviciile sociale pentru protecți a copilului, a persoanelor cu handicap, a persoane vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
            f) punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza comunei; (3) Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produsele alimentare puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;


            (4) Ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii;


            (5) Asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii;


            (7) Ia măsuri pentru buna funcționare și întreținere a parcurilor, monumentelor, întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii;


            (8) Răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei;


            (9) Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor mejare, industriale sau de orice fel pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum și decolmatarea văilor locale și podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor;


            (10) Urmărește și confirmă prestarea activităților în folosul comunității de către cei ce intră sub incidența Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, aprobată prin Legea nr.64/2002, cu modificările și completările ulterioare;


            (11) Exercită împreună cu inspectorul de urbanism din aparatul de specialitate al primarului controlul privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții și urmărește modul de conformare privind măsurile dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții potrivit dispozițiilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, lege republicată, cu modificările și completările ulterioare;


            (12) Coordonează și răspunde de activitatea de realizare a obligațiilor de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;


            (13) Rezolvă și semnează corespondența ce revine primarului în exercitarea competențelor sale;

            (14) Coordonează și răspunde de parcul auto, îndeplinind în principal următoarele atribuții:

            a) crează și actualizează dosare privind termenele la asigurări și inspecții;

            b) predarea și primirea autovehiculelor pe baza de proces-verbal;

            c) înmatricularea autovehiculelor;

            d) urmarirea reparării mașinilor;

            e) realizează ITP-ul la mașini sau îndrumarea și urmarirea realizării lui unde e cazul;

            d) reînnoire asigurări mașini sau îndrumarea și urmarirea reînnoirii unde e cazul;

            e) programarea și urmarirea realizării reviziilor;

            f) realizarea reviziilor cand e cazul;

            g) verificarea generală săptămânală/lunară a stării mașinilor;

            h) realizarea de mici reparații la mașini (schimbare becuri, placuțe frănă);

            i) urmărirea declarării și plății impozitului pe mașini și a altor taxe aferente;

            j) ținerea gestiunii anvelopelor de iarna/vara și schimbarea acestora la service;

            k) verificarea consumului de carburant la mașini și respectării traseelor;

            l) verificarea realizării spălarii mașinilor;

            (15) Responsabil cu protecţia mediului şi colectarea selectivă a deşeurilor,
în comuna Mărişelu.